Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
aside
/ə'said/
Jump to user comments
phó từ
 • về một bên, sang một bên
  • to stand aside
   đứng sang một bên
 • riêng ra
  • to speak aside
   nói nhỏ, nói riêng (cho người khác khỏi nghe thấy)
IDIOMS
 • aside from
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngoài ra, trừ ra
danh từ
 • (sân khấu) lời nói một mình; lời nói riêng (không để cho diễn viên khác nghe thấy)
Related words
Related search result for "aside"
Comments and discussion on the word "aside"