Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
bail
/beil/
Jump to user comments
danh từ
 • (pháp lý) tiền bảo lãnh
 • người bảo lãnh
IDIOMS
 • to admit to (allow, hold to, take)
  • cho tạm tự do ở ngoài với điều kiện nộp tiền bảo lãnh
 • to forfelt one's bail
  • không ra hầu toà
 • to go bail for someone
  • (pháp lý) trả tiền bảo lãnh cho người nào, đứng ra bảo lãnh cho ai
 • to offer bail
  • xin nộp tiền bảo lãnh để được tạm tự do ở ngoài
 • out on bail
  • tạm được tự do ở ngoài sau khi đã đóng tiền bảo lãnh
 • to produce (bring in, render, surrender to one's bail)
  • ra toà sau khi hết hạn bảo lãnh
ngoại động từ
 • to bail someone out đóng tiền bảo lãnh cho ai được tạm tự do ở ngoài
động từ
 • bail out tát (nước) trong thuyền ra bằng gàu
IDIOMS
 • to bail out
  • (quân sự), (thông tục) nhảy dù khỏi máy bay
danh từ
 • vòng đỡ mui xe
 • quai ấm
 • (Uc) giá đỡ đầu bò cái (khi vắt sữa)
ngoại động từ
 • to bail up giữ đầu (bò cái trên giá để vắt sữa)
 • bắt giơ tay lên để cướp của
nội động từ
 • giơ tay lên
danh từ
 • gióng ngang ngăn ô chuồng ngựa
 • (sử học) hàng rào vây quanh; tường bao quanh sân lâu đài
 • (sử học) sân lâu đài
Related words
Related search result for "bail"
Comments and discussion on the word "bail"