Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
ban
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự công bố; sự công bố kết hôn (ở nhà thờ) (cũng ban de mariage)
 • hồi kèn, hồi trống (trước hoặc sau một số buổi lễ quân đội)
  • Ouvrir le ban
   thổi kèn (đánh trống) khai lễ
  • Fermer le ban
   thổi kèn (đánh trống) bế mạc
 • hồi vỗ tay từng nhịp
 • (sử học) lệnh triệu tập chư hầu; đoàn chư hầu
 • (sử học) án biệt xứ
  • être en rupture de ban
   bỏ nơi biệt xứ mà trở về
  • le ban et I'arrière-ban
   tất cả
  • metre quelqu'un au ban de la société
   tố cáo cho mọi người phỉ nhổ ai
danh từ giống đực
 • (sử học) thái thú, tỉnh trưởng (Hung-ga-ri)
  • Banc
Related search result for "ban"
Comments and discussion on the word "ban"