Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bastard
/'bæstəd/
Jump to user comments
tính từ
 • hoang (đẻ hoang)
 • giả mạo, pha tạp, lai; lai căng (ngôn ngữ)
  • bastard French
   tiếng Pháp lai căng
 • loại xấu
  • bastard sugar
   đường loại xấu
danh từ
 • con hoang
 • vật pha tạp, vật lai
 • đường loại xấu
Related search result for "bastard"
Comments and discussion on the word "bastard"