Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
blind
/blaind/
Jump to user comments
tính từ
 • đui mù
  • to be blind in (of) one eye
   chột mắt
 • (nghĩa bóng) không nhìn thấy, không thấy được
  • she was blind to her son's faults
   bà ta không nhìn thấy khuyết điểm của con trai mình
 • mù quáng
 • không có lối ra, cụt (ngõ...)
  • a blind wall
   tường không có cửa sổ, tường không có cửa ra vào
  • blind path
   đường không lối ra, ngõ cụt
 • không rõ ràng, khó thấy, khó nhìn
  • blind hand
   chữ viết khó đọc
  • blind letter
   thư đề địa chỉ không rõ ràng; thư đề địa chỉ sai
  • blind man; blind reader
   người phụ trách giải quyết những thư không rõ hoặc sai địa chỉ
  • blind stitch
   đường khâu lẩn
  • a blind ditch
   cống ngầm
 • (từ lóng) say bí tỉ ((cũng) blind drunk)
  • blind to the world
   say khướt, say bí tỉ
IDIOMS
 • one's blind side
  • mặt sơ hở của mình
danh từ
 • bức màn che; mành mành, rèm
  • roller blind
   mành mành cuốn
  • venitian blind
   mành mành
 • miếng (da, vải) che mắt (ngựa)
 • cớ, bề ngoài giả dối
 • (từ lóng) chầu rượu bí tỉ
 • (quân sự) luỹ chắn, công sự
 • (the blind) (số nhiều) những người mù
IDIOMS
 • among the blind, the one-eyed man is king
  • (tục ngữ) xứ mù thằng chột làm vua
ngoại động từ
 • làm đui mù, làm loà mắt
 • làm mù quáng
nội động từ
 • đi liều, vặn ẩu (ô tô, mô tô)
Related words
Related search result for "blind"
Comments and discussion on the word "blind"