Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bulk
/bʌlk/
Jump to user comments
danh từ
 • (hàng hải) trọng tải hàng hoá; hàng hoá
  • to break bulk
   bắt đầu dỡ hàng; khối lớn; tầm vóc lớn, khổ người lớn
 • phần lớn hơn, số lớn hơn
  • the bulk off the work
   phần lớn hơn của công việc
  • the bulk of the population
   số đông dân chúng
IDIOMS
 • to load in bulk
  • bốc hàng rời (không đóng bao...)
 • to sell in bulk
  • bán buôn
động từ
 • thành đống, xếp thành đống
 • tính gộp, cân gộp (một thứ hàng gì...)
IDIOMS
 • to bulk up
  • lên tới một tổng số lớn
 • to bilk large
  • chiếm một địa vị quan trọng
  • trông có vẻ to lớn; lù lù ra
Related words
Related search result for "bulk"
Comments and discussion on the word "bulk"