Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cement
/si'ment/
Jump to user comments
danh từ
 • xi-măng
 • chất gắn (như xi-măng)
 • bột hàn răng
 • (giải phẫu) xương răng
 • (kỹ thuật) bột than để luyện sắt
 • (nghĩa bóng) mối liên kết, mối gắn bó
ngoại động từ
 • trát xi-măng; xây bằng xi-măng
 • hàn (răng)
 • (kỹ thuật) luyện (sắt) bằng bột than, cho thấm cacbon ủ
 • (nghĩa bóng) thắt chắc, gắn bó
  • to cement the friendship
   thắt chặt tình hữu nghị
Related search result for "cement"
Comments and discussion on the word "cement"