Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
chạy
Jump to user comments
verb  
 • To run
  • cầu thủ chạy theo quả bóng
   the players ran after the ball
  • chạy nhanh như bay
   to run as fast as a rabbit
  • chị ấy thường vẫn chạy đi chạy về thăm bố mẹ
   she usually makes a run to her parents' home
  • tàu chạy trên đường sắt
   the train runs on rails
  • có cảm giác lành lạnh chạy qua xương sống
   to feel a shiver of cold run through one's spine
  • máy chạy thông ca
   the machine runs through shifts
  • đồng hồ chạy chậm
   this watch runs slow, this watch is slow
  • đài chạy pin
Related search result for "chạy"
Comments and discussion on the word "chạy"