Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
chime
/tʃaim/
Jump to user comments
danh từ
 • chuông hoà âm, chuông chùm
 • (số nhiều) tiếng chuông hoà âm, tiếng chuông chùm
 • hoà âm, hợp âm
 • (nghĩa bóng) sự hoà hợp, sự phù hợp, sự khớp
ngoại động từ
 • đánh (chuông), rung (chuông)
 • gõ (giờ), đánh (giờ) (đồng hồ)
  • to chime the hour
   đánh giờ
 • nói lặp đi lặp lại một cách máy móc
nội động từ
 • rung, kêu vang (chuông)
 • (+ in) xen vào; phụ hoạ theo
  • to chime in a conversation
   xen vào câu chuyện
 • (+ in, with) phù hợp, khớp với
  • your plan chimes in with mine
   kế hoạch của anh ăn khớp với kế hoạch của tôi
 • cùng vần với
Related words
Related search result for "chime"
Comments and discussion on the word "chime"