Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
bell
/bel/
Jump to user comments
danh từ
 • cái chuông; nhạc (ở cổ ngựa...)
 • tiếng chuông
 • (thực vật học) tràng hoa
 • (địa lý,địa chất) thể vòm
IDIOMS
 • to bear the bell
  • giữ vai trò phụ trách, giữ vai trò lãnh đạo, ở địa vị hàng đầu
 • to bear (carry) away the bell
  • chiếm giải nhất trong cuộc thi
 • to lose the bell
  • thất bại trong cuộc thi
 • to ring the bell
  • rung chuông
  • (thực vật học) tiến bộ, đạt được những kết quả tốt
 • to ring one's own bell
  • tự mình làm quảng cáo cho mình, tự mình khua chuông gõ mõ cho mình
ngoại động từ
 • buộc chuông vào, treo chuông vào
IDIOMS
 • to bell the cat
  • đứng mũi chịu sào; giơ đầu chịu báng
danh từ
 • tiếng kêu động đực (hươu nai)
nội động từ
 • kêu, rống (hươu nai động đực)
Related search result for "bell"
Comments and discussion on the word "bell"