Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
chain
/tʃein/
Jump to user comments
danh từ
 • dây, xích
 • dãy, chuỗi, loạt
  • a chain of mountains
   một dãy núi
  • a chain of events
   một loạt các sự kiện
 • thước dây (để đo chiều dài); dây (chiều dài của thước dây, bằng 20m115)
 • dây chuyền (làm việc...)
  • to form a chain
   làm thành dây chuyền, đứng thành dây chuyền
 • (số nhiều) xiềng xích
  • to break the chains
   phá xiềng xích
ngoại động từ
 • xích lại, trói buộc, buộc chặt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
 • ngáng dây (qua đường phố...)
 • đo bằng thước dây
Related search result for "chain"
Comments and discussion on the word "chain"