Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
cane
/kein/
Jump to user comments
danh từ
 • cây trúc, cây mía ((cũng) sugar cane); cây lau
 • cây mây, sợi mây (để đan mặt ghế...)
 • can, ba toong, gậy
 • roi (để đánh)
 • thỏi (sáp...)
ngoại động từ
 • đánh bằng roi, quất
 • (thông tục) dùng đòn vọt để bắt (học)
 • đan mây vào
  • to cane the seat of a chair
   đan mây mặt ghế
Related words
Related search result for "cane"
Comments and discussion on the word "cane"