Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
range
/reindʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • dãy, hàng
  • a range of mountains
   dãy núi
  • in range with my house
   cùng một dãy nhà với tôi
 • phạm vị, lĩnh vực; trình độ
  • range of knowledge
   phạm vi (trình độ) hiểu biết
  • range of action
   phạm vi hoạt động
  • within my range
   vừa với trình độ của tôi
 • loại
  • a range of colours
   đủ các màu
  • a wide range of prices
   đủ loại giá
 • (quân sự) tầm, tầm đạn; (không) tầm bay xa; (rađiô) tầm truyền đạt
  • within range
   ở trong tầm đạn
  • an airplane out of range
   một máy bay ở người tầm đạn
 • sân tập bắn
 • lò bếp
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bâi cỏ rộng (để thả súc vật)
 • vùng
  • a wide range of meadows
   một vùng đồng cỏ mênh mông
ngoại động từ
 • sắp hàng; sắp xếp có thứ tự
 • xếp loại
 • đứng về phía
  • to range onself with someone
   đứng về phía ai
 • đi khắp; đi dọc theo (bờ sông)
  • to range the woods
   đi khắp rừng
 • (quân sự) bắn để tính tầm xa (của một mục tiêu)
  • to range a gun on an enemy ship
   bắn đại bác để tính tầm xa của một tàu địch
nội động từ
 • cùng một dãy với, nằm dọc theo
  • our house ranges with the next building
   nhà chúng tôi cùng một dãy với toà nhà bên cạnh
  • island that ranges along the mainland
   đảo nằm dọc theo đất liền
 • đi khắp
  • to range over the country
   đi khắp nước
 • lên xuông giữa hai mức
  • prices ranged between 40d and 45d
   giá lên xuống từ 40 đến 45 đồng
  • temperature ranging from ten thirtythree degrees
   độ nhiệt lên xuống từ mười đến ba mươi ba độ
 • được thấy trong một vùng (cây, thú vật); được xếp vào loại
  • Gorki ranges with (among) the great writers
   Góoc-ki được xếp vào loại các nhà văn lớn
 • (quân sự) bắn xa được (đạn)
  • the gun ranges over ten kilometers
   khẩu đại bác ấy bắn xa trên mười kilômet
  • the bullet ranged wide of the objective
   viên đạn đã đi chệch xa mục tiêu
Related search result for "range"
Comments and discussion on the word "range"