Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
scope
/skoup/
Jump to user comments
danh từ
 • phạm vi, tầm xa (kiến thức); dịp; nơi phát huy
  • that is beyond my scope
   tôi không làm nổi việc đó; tôi không đủ thẩm quyền giải quyết việc đó
  • the job will give ample scope to his ability
   làm việc đó anh ta sẽ có đất để dụng võ; làm việc đó anh ta sẽ có dịp để phát huy khả năng của mình
  • we must read to broaden the scope of our knowledge
   chúng ta phải đọc để mở rộng kiến thức
  • a scope for one's energies
   dịp phát huy tất cả sức lực của mình
 • (hàng hải) chiều dài dây neo (khi tàu bỏ neo)
 • (quân sự) tầm tên lửa
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) mục tiêu, mục đích, ý định
Related search result for "scope"
Comments and discussion on the word "scope"