Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
worry
/'wʌri/
Jump to user comments
danh từ
 • sự lo lắng; điều lo nghĩ
 • sự quấy rầy; điều làm phiền, điều khó chịu
 • sự nhạy (của chó săn)
ngoại động từ
 • quấy rầy, làm phiền, làm khó chịu
  • to worry someone with foolish questions
   quấy rầy người nào bằng những câu hỏi ngớ ngẩn
  • to be dreadfully worried
   rất lo phiền
nội động từ
 • lo, lo nghĩ
  • don't worry
   đừng lo
  • to worry about little things
   lo vì những việc linh tinh
  • to wear a worried look
   nét mặt có vẻ lo nghĩ
 • nhay (chó)
IDIOMS
 • to worry along
  • vẫn tiến bước mặc dầu gặp khó khăn
 • to worry out
  • lo lắng để giải quyết bằng xong (một vấn đề)
 • I should worry
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) điều đó chẳng phiền hà gì tôi chút nào
Related words
Related search result for "worry"
Comments and discussion on the word "worry"