Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
refer
/ri'fə:/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • quy, quy cho, quy vào
  • to refer one's failure to...
   quy sự thất bại là ở tại...
 • chuyển đến (ai, tổ chức nào) để xem xét, giao cho nghiên cứu giải quyết
  • the matter must be referred to a tribunal
   vấn đề phải được chuyển đến một toà án để xét xử
  • to refer a question to someone's decision
   giao một vấn đề cho ai quyết định
 • chỉ dẫn (ai) đến hỏi (người nào, tổ chức nào)
  • I have been referred to you
   người ta chỉ tôi đến hỏi anh
  • to refer oneself
   viện vào, dựa vào, nhờ cậy vào
  • I refer myself to your experience
   tôi dựa vào kinh nghiệm của anh
nội động từ
 • xem, tham khảo
  • to refer to one's watch for the exact time
   xem đồng hồ để biết đúng mấy giờ
  • to refer to a documemt
   tham khảo một tài liệu
 • ám chỉ, nói đến, kể đến, nhắc đến
  • don't refer to the matter again
   đừng nhắc đến vấn đề ấy nữa
  • that is the passage he referred to
   đó là đoạn ông ta nói đến
 • tìm đến, viện vào, dựa vào, nhờ cậy vào
  • to refer to somebody for help
   tìm đến ai để nhờ cậy ai giúp đỡ; nhờ cậy sự giúp đỡ của ai
 • có liên quan tới, có quan hệ tới, có dính dáng tới
  • to refer to something
   có liên quan đến việc gì
 • hỏi ý kiến
  • to refer to somebody
   hỏi ý kiến ai
IDIOMS
 • refer to drawer
  • ((viết tắt) R.D.) trả lại người lĩnh séc (trong trường hợp ngân hàng chưa thanh toán được)
 • referring to your letter
  • (thương nghiệp) tiếp theo bức thư của ông
Related search result for "refer"
Comments and discussion on the word "refer"