Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
dame
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • phu nhân
 • bà phước
 • đàn bà, phụ nữ
  • Coiffeur pour dames
   người cắt tóc nữ
 • (đánh bài) (đánh cờ) con đam, con Q
 • cái đầm (đầm đất)
 • cọc chèo
  • aller a dame
   (thông tục) ngã
  • courtiser la dame de pique; taquiner la dame de pique
   (thân mật) đánh bài luôn
  • dame de charité
   bà phước
  • dame de compagnie
   xem compagnie
  • dame patronnesse
   xem patronnesse
  • faire la dame
   (thân mật) lên mặt bà
  • Dam
Related search result for "dame"
Comments and discussion on the word "dame"