Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
dare
/deə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự dám làm
 • sự thách thức
  • to take a dare
   nhận lời thách
ngoại động từ (dared, durst; dared)
 • dám, dám đương đầu với
  • he did not dare to come; he dared not come
   nó không dám đến
  • how dare you speak like this?
   tại sao anh dám nói như vậy?
  • to dare any danger
   dám đương đầu với bất cứ nguy hiểm nào
 • thách
  • I dare you to do it
   tôi thách anh làm điều đó
IDIOMS
 • I dare say
  • tôi dám chắc
 • I dare swear
  • tôi dám chắc là như vậy
Related words
Related search result for "dare"
Comments and discussion on the word "dare"