Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
deadening
Jump to user comments
Adjective
  • buồn chán, tẻ nhạt
Noun
  • sự làm cho cái gì trở nên vô ích, vô dụng; làm mất tác dụng
Related search result for "deadening"
Comments and discussion on the word "deadening"