Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
devout
/di'vaut/
Jump to user comments
tính từ
 • thành kính, mộ đạo, sùng đạo
 • chân thành, nhiệt tình, sốt sắng
  • a devout thank
   lời cám ơn chân thành
  • a devout wish
   lời chúc chân thành
  • a devout supporter
   người ủng hộ nhiệt tình
Related words
Related search result for "devout"
Comments and discussion on the word "devout"