Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
egg
/eg/
Jump to user comments
danh từ
 • trứng
  • an addle egg
   trứng ung
 • (quân sự), lóng bom; mìn; ngư lôi
  • to lay eggs
   đặt mìn
IDIOMS
 • as full as an egg
  • chật ních, chật như nêm
 • as sure as eggs is eggs
  • (xem) sure
 • bad egg
  • người không làm được trò trống gì; kế hoạch không đi đến đâu
 • good egg
  • (từ lóng) người rất tốt, vật rất tốt
 • to have (put) all one's eggs in pne basket
  • (tục ngữ) một mất một còn, được ăn cả ngã về không
 • to the egg
  • khi còn trưng nước, trong giai đoạn phôi thai
   • to crash in the egg
    bóp chết ngay khi còn trong trứng nước
   • to lay an egg
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thất bại hoàn toàn (cuộc biểu diễn...)
 • teach your grandmother to suck eggs
  • trứng lại đòi khôn hơn vịt
ngoại động từ
 • trộn trứng vào, đánh trứng vào
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ném trứng vào
 • (+ on) thúc giục
Related words
Related search result for "egg"
Comments and discussion on the word "egg"