Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
eke
/i:k/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • (+ out) thêm vào; bổ khuyết
  • to eke out ink with water
   thêm nước vào mực
  • to eke out one's small income with
   (kiếm) thêm vào, thu hoạch ít ỏi của mình bằng...
IDIOMS
 • to eke out an article
  • viết kéo dài một bài báo, viết bôi ra một bài báo
phó từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) cũng
Related search result for "eke"
Comments and discussion on the word "eke"