Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
echo
/'ekou/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều echoes
 • tiếng dội, tiếng vang
  • to cheer someone to the echo
   vỗ tay vang dậy hoan hô ai
 • sự bắt chước mù quáng
 • người bắt chước mù quáng; người ủng hộ mù quáng
 • thể thơ liên hoàn
 • (đánh bài) ám hiệu (cho biết số lá bài mình có trong hoa đang đánh) cho đồng bọn
 • (the Echo) tiếng vang (nhân cách hoá)
ngoại động từ
 • dội lại, vang lại (tiếng động)
 • lặp lại (lời ai), lặp lại lời (ai), lặp lại ý kiến (ai)
 • nội động từ
 • có tiếng dội (nơi, chốn); dội lại, vang lại (tiếng động)
 • (đánh bài) làm ám hiệu cho đồng bạn (biết số lá bài mình có trong hoa đang đánh)
Related search result for "echo"
Comments and discussion on the word "echo"