Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
filthy
/'filθi/
Jump to user comments
tính từ
  • bẩn thỉu, dơ dáy
    • filthy lucre
      của bất nhân;(đùa cợt) tiền
  • tục tĩu, thô tục, ô trọc
Related words
Related search result for "filthy"
Comments and discussion on the word "filthy"