Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
foul
/faul/
Jump to user comments
tính từ
 • hôi hám, hôi thối
  • a foul smell
   mùi hôi thối
 • bẩn thỉu, cáu bẩn
  • a foul pipe
   cái tẩu cáu bẩn
 • ươn (cá)
 • xấu, đáng ghét (thời tiết)
 • xấu, tồi, thô tục, tục tĩu, thô lỗ
  • foul motive
   động cơ xấu
  • foul talk
   chuyện tục tĩu
 • (từ lóng) gớm, tởm, kinh tởm
 • nhiễm độc
  • foul air
   không khí nhiễm độc
 • nhiều rêu; nhiều hà (đáy tàu)
 • tắc nghẽn
  • a foul gun-barrel
   nòng súng bị tắc
 • rối (dây thừng)
 • trái luật, gian lận
  • a foul blow
   cú đấm trái luật
  • foul game
   trò chơi gian lận
 • ngược (gió)
 • (ngành in) nhiều lỗi
  • a foul copy
   bản in nhiều lỗi
IDIOMS
 • by fair means or foul
  • (xem) mean
phó từ
 • trái luật, gian trá, gian lận
  • to hit foul
   đánh một cú trái luật
  • to play somebody foul
   chơi xỏ ai; gian trá đối với ai
IDIOMS
 • to fall (go, run) foul of
  • va phải, đụng phải
  • (nghĩa bóng) đụng chạm với, va chạm với
danh từ
 • vật bẩn, vật hôi thối
 • điều xấu
 • sự đụng, sự chạm, sự va
 • sự vướng mắc vào nhau, sự rối
 • cú đấm trái luật; cú ăn gian; cú chơi xấu (bóng đá...)
IDIOMS
 • through foul and fair
  • bằng mọi cách
nội động từ
 • trở nên bẩn, trở nên hôi thối
 • va chạm, đụng chạm
 • bị tắc nghẽn; bị vướng, bị rối
 • chơi trái luật; chơi ăn gian; chơi xấu
ngoại động từ
 • làm xấu, làm dơ bẩn, làm nhơ nhuốc
 • đụng chạm vào, va chạm vào (cái gì)
 • làm tắc nghẽn (đường đi lại); làm rối
IDIOMS
 • to foul up
  • (thông tục) làm rối tung
 • to foul one's nest
  • làm ô danh gia đình
Related search result for "foul"
Comments and discussion on the word "foul"