Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
flag
/'flæg/
Jump to user comments
danh từ
 • (thực vật học) cây irit
danh từ
 • phiến đá lát đường ((cũng) flag stone)
 • (số nhiều) mặt đường lát bằng đá phiến
ngoại động từ
 • lát bằng đá phiến
danh từ
 • lông cánh (chin) ((cũng) flag feather)
danh từ
 • cờ
  • to hoist the flag
   kéo cờ trên đất mới khám phá
 • (hàng hải) cờ lệnh (trên tàu có hàng đô đốc)
 • đuôi cờ (của một loại chó săn)
IDIOMS
 • to boist one's flag
  • nhận quyền chỉ huy
 • to strike one's flag
  • từ bỏ quyền chỉ huy
  • hạ cờ đầu hàng
ngoại động từ
 • trang hoàng bằng cờ; treo cờ
 • ra hiệu bằng cờ
 • đánh dấu bằng cờ
nội động từ
 • yếu đi, giảm sút; héo đi
  • never flagging enthusiasm
   nhiệt tình không bao giờ giảm sút
 • lả đi
 • trở nên nhạt nhẽo
  • conversation is flagging
   câu chuyện trở nên nhạt nhẽo, câu chuyện trở nên rời rạc
Related search result for "flag"
Comments and discussion on the word "flag"