Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
frail
/freil/
Jump to user comments
tính từ
 • dễ vỡ; mỏng mảnh
 • yếu đuối, ẻo lả
 • nhu nhược, bạc nhược, dễ bị cám dỗ
 • tạm bợ, mỏng manh
  • a frail life
   cuộc sống tạm bợ
  • frail happiness
   hạnh phúc mỏng manh
 • không trinh tiết
danh từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đàn bà, con gái
danh từ
 • làn (đựng nho...)
Related words
Related search result for "frail"
Comments and discussion on the word "frail"