Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fairly
/'feəli/
Jump to user comments
phó từ
 • công bằng, không thiên vị; chính đáng; ngay thẳng, thẳng thắn, không gian lận
 • khá, kha khá
  • fairly good
   khá tốt
  • to play fairly well
   chơi khá hay
 • hoàn toàn thật sự
  • to be fairly beside oneself
   hoàn toàn, không tự kiềm chế được, hoàn toàn không tự chủ được, quýnh cả lên (vì mừng...)
 • rõ ràng, rõ rệt
Related search result for "fairly"
Comments and discussion on the word "fairly"