Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fumble
/'fʌmbl/
Jump to user comments
danh từ
 • sự dò dẫm, sự sờ soạng; sự lần mò
 • sự lóng ngóng, sự vụng về
nội động từ
 • dò dẫm, sờ soạng; lần mò
  • to fumble in one's pocket for a key
   sờ soạng trong túi tìm chìa khoá
 • làm lóng ngóng, làm vụng về
nội động từ
 • làm (việc gì) một cách lóng ngóng, làm (việc gì) một cách vụng về
  • to fumble the ball
   bắt bóng một cách lóng ngóng
Related search result for "fumble"
Comments and discussion on the word "fumble"