Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
gage
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • vật bảo lãnh, vật thế chấp, vật cược
 • (nghĩa bóng) cái bảo đảm
  • Un gage sûr
   một bảo đảm chắc chắn
 • chứng cứ, bằng chứng
  • Gage d'amitié
   bằng chứng của tình bạn
 • (số nhiều) tiền công (của người ở)
  • Les gages d'une cuisinière
   tiền công chị nấu bếp
 • (sử học) găng tay (ném xuống đất để) thách đấu kiếm
  • à gages (nghĩa xấu)
   thuê công
  • être aux gages de quelqu'un
   làm thuê cho ai
Related search result for "gage"
Comments and discussion on the word "gage"