Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
gird
/gə:d/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nhạo báng, sự chế nhạo, sự chế giễu, sự giễu cợt
động từ
 • nhạo báng, chế nhạo, chế giễu, giễu cợt
  • to gird at somebody
   chế giễu ai
ngoại động từ girded, girt
 • đeo, thắt, buộc quanh mình, quấn quanh, đóng đai quanh
  • to gird [on] a sword
   đeo gươm vào
  • to gird one's clothes
   thắt lưng áo vào
 • bao bọc, vây quanh
  • the island girded by the sea
   hòn đảo có biển bao quanh
 • cho (sức mạnh, quyền hành)
  • to gird someone with power
   cho ai quyền hành
IDIOMS
 • to gird oneself; to gird up one's loins
  • chuẩn bị sãn sàng hành động; xắn tay áo lên (làm gì...) ((nghĩa bóng))
Related words
Related search result for "gird"
Comments and discussion on the word "gird"