Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cord
/kɔ:d/
Jump to user comments
danh từ
 • dây thừng nhỏ
 • (giải phẫu) dây
  • vocal cords
   dây thanh âm
  • spinal cord
   dây sống
 • đường sọc nối (ở vải)
 • nhung kẻ
 • (số nhiều) quần nhung kẻ
 • (nghĩa bóng) mối ràng buộc, mối thắt buộc
  • the cords of discipline
   những cái thắt buộc của kỷ luật
 • coóc (đơn vị đo củi bằng 3, 63 m3)
ngoại động từ
 • buộc bằng dây thừng nhỏ
Related words
Related search result for "cord"
Comments and discussion on the word "cord"