Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
gripe
/graip/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nắm chặt, sự cầm chặt, sự kẹp chặt
 • ách kìm kẹp, nanh vuốt, sự áp bức
  • in the gripe of the landlords
   trong nanh vuốt của bọn địa chủ
 • (số nhiều) chứng đau bụng quặn
 • báng (súng); chuôi, cán (đồ dùng)
 • (số nhiều) (hàng hải) dây cột thuyền
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lời kêu ca, lời phàn nàn
Related words
Related search result for "gripe"
Comments and discussion on the word "gripe"