Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
grab
/græb/
Jump to user comments
danh từ
 • cái chộp; sự túm lấy, sự vồ lấy, sự tóm, sự cố tóm lấy
  • to make a grab at something
   chộp lấy cái gì
 • sự tước đoạt, sự chiếm đoạt
  • a polic of grab
   chính sách chiếm đoạt (về chính trị và thương mại)
 • (kỹ thuật) gàu xúc, gàu ngoạm máy xúc ((cũng) grab bucket)
 • (đánh bài) lối chơi gráp (của trẻ con)
động từ
 • chộp; túm, vồ lấy, tóm, bắt
 • tước đoạt
Related words
Related search result for "grab"
Comments and discussion on the word "grab"