Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
ha
Jump to user comments
thán từ
 • à! ủa!, vậy à!, úi chà!
  • Ha! que me dites-vous?
   à! anh nói gì với tôi thế?
  • ha! ha!
   ha! ha! (tiếng cười)
  • Ha! ha! cela est tout à fait drôle!
   ha! ha! điều đó hoàn toàn là buồn cười!
danh từ giống đực không đổi
 • tiếng à
  • Pousser un ha
   thốt ra một tiếng à
Related search result for "ha"
Comments and discussion on the word "ha"