Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hill
/hil/
Jump to user comments
danh từ
 • đồi
 • cồn, gò, đống, đụn, mô đất, chỗ đất đùn lên (mối, kiến...)
 • (the Hills) (Anh-Ân) vùng đồi núi nơi nghỉ an dưỡng
IDIOMS
 • to go down hill
  • (xem) go
 • up hill and down dale
 • over hill and dale
  • lên dốc xuống đèo
ngoại động từ
 • đắp thành đồi
 • ((thường) + up) vun đất (vào gốc cây)
  • to hill up a plant
   vun đất vào gốc cây
Related search result for "hill"
Comments and discussion on the word "hill"