Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
chill
/tʃil/
Jump to user comments
danh từ
 • sự ớn lạnh, sự rùng mình (vì lạnh)
  • to catch a chill
   bị cảm lạnh
 • sự lạnh lẽo, sự giá lạnh
  • to take the chill off
   làm tan giá, làm ấm lên
 • sự lạnh lùng, sự lạnh nhạt
 • sự làm nhụt (nhuệ khí, nhiệt tình...); gáo nước lạnh (bóng)
  • to cast a chill over...
   làm nhụt..., giội gáo nước lạnh lên...
 • (kỹ thuật) sự tôi
tính từ
 • lạnh, lạnh lẽo, giá lạnh
 • cảm thấy lạnh, ớn lạnh
 • lạnh lùng, lạnh nhạt
 • (kỹ thuật) đã tôi
ngoại động từ
 • làm ớn lạnh
 • làm nhụt (nhuệ khí, nhiệt tình...); giội gáo nước lạnh (bóng)
 • làm chết cóng (cây)
 • (thông tục) làm tan giá, làm ấm lên
 • (kỹ thuật) tôi
nội động từ
 • ớn lạnh; bị cảm lạnh
Related search result for "chill"
Comments and discussion on the word "chill"