Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hinge
/hindʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • bản lề (cửa...)
 • khớp nối
 • miếng giấy nhỏ phết sãn hồ (để dám tem... vào anbom)
 • (nghĩa bóng) nguyên tắc trung tâm; điểm mấu chốt
IDIOMS
 • to be off the hinges
  • ở trong tình trạng sức khoẻ ọp ẹp
  • bối rối, quẫn trí
ngoại động từ
 • nối bằng bản lề; lắp bản lề
nội động từ (+ on)
 • xoay quanh ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to hinge on a post
   xoay quanh một cái trụ
  • to hinge on a principle
   xoay quanh một nguyên tắc
Related search result for "hinge"
Comments and discussion on the word "hinge"