Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
induct
/in'dʌkt/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm lễ nhậm chức cho (ai)
 • giới thiệu vào, đưa vào (một tổ chức...)
 • bước đầu làm quen nghề cho (ai)
 • (tôn giáo) bổ nhiệm, đặt vào
  • to be inducted to a small country living
   được bổ nhiệm giữ một giáo chức ở nông thôn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tuyển (người ở trong diện quân dịch) vào quân đội
 • (điện học) (như) induce
Related words
Related search result for "induct"
Comments and discussion on the word "induct"