Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
interior
/in'tiəriə/
Jump to user comments
tính từ
 • ở trong, ở phía trong
 • nằm xa trong đất liền, ở nội địa
 • nội, nội bộ, trong nước
 • nội tâm, riêng tư
  • the interior life
   cuộc sống nội tâm
danh từ
 • phần trong, phía trong (phòng, nhà...)
 • đất liền nằm sâu vào trong (một nước...), nội địa
 • công việc trong nước, nội vụ
  • Ministry of the Interior
   Bộ nội vụ
 • tâm hồn, nội tâm
Related search result for "interior"
Comments and discussion on the word "interior"