Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
jig
/dʤig/
Jump to user comments
danh từ
 • điệu nhảy jig
 • nhạc (cho điệu nhảy) jig
IDIOMS
 • the jig was up
  • hết hy vọng, hết đường
nội động từ
 • nhảy điệu jig
 • nhảy tung tăng
  • to jig up and down
   nhảy tung tăng
ngoại động từ
 • làm cho nhảy tung tăng; tung lên tung xuống nhanh
  • to jig a baby [up and down] on one's knees
   tung tung một em bé lên đầu gối
danh từ
 • (kỹ thuật) đồ gá lắp, khuôn dẫn (khoan)
 • máy sàng, sàng (quặng, khoáng chất)
ngoại động từ
 • (kỹ thuật) lắp đồ gá lắp, lắp khuôn dẫn (khoan)
 • sàng (quặng, khoáng chất)
Related search result for "jig"
Comments and discussion on the word "jig"