Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
jog
/dʤɔg/
Jump to user comments
danh từ
 • cái lắc nhẹ, cái xóc nhẹ; cái đẩy nhẹ
 • cái hích nhẹ (bằng cùi tay)
 • bước đi chậm chạp
 • nước kiệu chậm (ngựa)
ngoại động từ
 • lắc nhẹ, xóc nhẹ; đẩy nhẹ
 • hích bằng cùi tay (để cho chú ý...)
 • nhắc lại, gợi lại (trí nhớ)
  • to jog someone's memory
   nhắc cho người nào nhớ lại
nội động từ
 • đi lắc lư
 • (jog on, along) bước đi khó khăn, bước đi thong thả
 • tiến hành, tiến triển, tiếp tục
  • matters jog along
   sự việc vẫn cứ tiến triển
 • chạy nước kiệu chậm (ngựa)
 • đi, lên đường
  • we must be jogging
   chúng ta phải đi thôi
Related words
Related search result for "jog"
Comments and discussion on the word "jog"