Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
trot
/trɔt/
Jump to user comments
danh từ
 • nước kiệu
  • to ride the horse at a steady trot
   cưỡi ngựa đi nước kiệu đều
  • to put a horse to the trot
   bắt ngựa chạy nước kiệu
 • sự chuyển động nhanh; sự bận rộn
  • to be on the trot
   bận, bận rộn
  • to keep someone on the trot
   bắt ai làm hết việc này đến việc nọ
 • em bé mới tập đi
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bản dịch đối chiếu
 • (nghĩa bóng) mụ
  • old trot
   mụ già
ngoại động từ
 • cho đi nước kiệu, bắt đi nước kiệu
  • to trot a horse
   bắt ngựa đi nước kiệu
  • to trot someone off his legs
   bắt ai chạy cho mệt lử
 • chạy nước kiệu được
  • to trot two miles
   chạy nước kiệu được hai dặm
nội động từ
 • đi nước kiệu (ngựa)
 • chạy lóc cóc; chạy lon ton
IDIOMS
 • to trot out
  • cho (ngựa) đi diễu
  • (thông tục) trưng bày, khoe, phô trương
   • to trot out one's knowledge
    phô trương kiến thức của mình
   • to trot out a new hat
    khoe cái mũ mới
Related words
Related search result for "trot"
Comments and discussion on the word "trot"