Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
kiss
/kis/
Jump to user comments
danh từ
 • cái hôn
 • sự chạm nhẹ (của hai hòn bi-a đang lăn)
 • kẹo bi đường
IDIOMS
 • to snatch (steal) a kiss
  • hôn trộm
 • stolen kisses are sweet
  • (tục ngữ) của ăn vụng bao giờ cũng ngon
ngoại động từ
 • hôn
 • (nghĩa bóng) chạm khẽ, chạm lướt (sóng, gió)
  • the waves kiss the sand beach
   sóng khẽ lướt vào bãi cát
 • chạm nhẹ (những hòn bi đang lăn)
IDIOMS
 • to kiss away tears
  • hôn để làm cho nín khóc
 • to hiss and be friends
  • làm lành hoà giải với nhau
 • to kiss the book
  • hôn quyển kinh thánh khi làm lễ tuyên thệ
 • to kiss the dust
  • tự hạ mình, khúm núm quỵ luỵ
  • bị giết
 • to kiss good-bue
  • hôn tạm biệt, hôn chia tay
 • to kiss the ground
  • phủ phục, quỳ mọp xuống (để tạ ơn...)
  • (nghĩa bóng) bị đánh bại, bị hạ, bị đánh gục
 • to kiss one's hand to someone
  • vẫy vẫy gửi với một cái hôn tay với ai
 • to kiss hands (the hand)
  • hôn tay (vua... khi nhậm chức hoặc khi yết kiến...)
 • to kiss the rod
  • nhẫn nhục chịu đựng trừng phạt nhục hình
Related words
Related search result for "kiss"
Comments and discussion on the word "kiss"