Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
lac
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • hồ
  • Lac artificiel
   hồ nhân tạo
  • Lac cérébelleux inférieur
   (giải phẫu) hồ tiểu não dưới
  • Lac de barrage
   hồ đập chứa
  • Lac de cirque
   hồ lòng chảo (núi bao quanh)
  • Lac de cratère
   hồ ở miệng núi lửa
  • Lac de dépression
   hồ đất sụt
  • Lac naturel
   hồ tự nhiên
  • Lac salin
   hồ nước mặn
  • Lac subalpin
   hồ trên núi
 • như lack
  • être dans le lac
   (thân mật) hỏng bét
  • tomber dans le lac
   (thân mật) thất bại, hỏng tuột
Related search result for "lac"
Comments and discussion on the word "lac"