Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
linger
/'liɳgə/
Jump to user comments
nội động từ
 • nấn ná, lần lữa, chần chừ, nán lại
  • to linger at home after leave
   chần chừ ở nhà sau khi hết phép
  • to linger over (upon) a subject
   viết (nói) dằng dai về một vấn đề
 • kéo dài
  • to linger over a meal
   kéo dài một bữa ăn
 • chậm trễ, la cà
  • to linger on the way
   la cà trên đường đi
 • sống lai nhai (người ốm nặng); còn rơi rớt lại (phong tục...)
ngoại động từ
 • kéo dài
  • to linger out one's life
   kéo dài cuộc sống lây lất khổ cực
 • làm chậm trễ
 • lãng phí (thời gian)
Related words
Related search result for "linger"
Comments and discussion on the word "linger"