Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
living
/'liviɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • cuộc sống sinh hoạt
  • the cost of living
   giá sinh hoạt
  • the standard of living
   mức sống
  • plain living anhd high thingking
   cuộc sống thanh bạch nhưng cao thượng
 • cách sinh nhai, sinh kế
  • to earn (get, make) one's living
   kiếm sống
 • người sống
  • the living and the dead
   những người đã sống và những người đã chết
  • in the land of the living
   ở thế giới của những người đáng sống, trên trái đất này
 • (tôn giáo) môn nhập khoản, hoa lợi
IDIOMS
 • good living
  • sự ăn uống sang trong xa hoa
tính từ
 • sống, đang sống, đang tồn tại; sinh động
  • all living things
   mọi sinh vật
  • any man living
   bất cứ người nào
  • living languages
   sinh ngữ
  • the greatest living strategist
   nhà chiến lược lớn nhất hiện nay
 • giống lắm, giống như hệt
  • the child is the living image of his father
   đứa bé giống bố như hệt
 • đang cháy, đang chảy (than, củi, nước)
  • living coal
   than đang cháy đỏ
  • living water
   nước luôn luôn chảy
IDIOMS
 • living death
  • tình trạng sống dở chết dở
Related search result for "living"
Comments and discussion on the word "living"