Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
mud
/mʌd/
Jump to user comments
danh từ
 • bùn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to fling mud at somebody
   ném bùn vào ai; (nghĩa bóng) nói xấu ai, bôi nhọ ai
IDIOMS
 • to stick in the mud
  • bảo thủ; chậm tiến, lạc hậu
ngoại động từ
 • vấy bùn, trát bùn lên
 • làm đục, khuấy đục
nội động từ
 • chui xuống bùn
Related words
Related search result for "mud"
Comments and discussion on the word "mud"