Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
mire
/'maiə/
Jump to user comments
danh từ
 • bùn; vũng bùn
 • bãi lầy
IDIOMS
 • to drag someone through the mire
  • bêu rếu ai, làm nhục ai
 • to stick (find oneself) in the mire
  • lâm vào cảnh khó khăn, sa lầy
ngoại động từ
 • vấy bùn, nhận vào bùn
 • vấy bẩn, làm bẩn
 • đẩy vào hoàn cảnh khó khăn
Related search result for "mire"
Comments and discussion on the word "mire"