Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
muck
/mʌk/
Jump to user comments
danh từ
 • phân chuồng
 • (thông tục) rác rưởi; đồ ô uế, đồ nhớp nhúa, đồ kinh tởm
 • (thông tục) tình trạng bẩn tưởi
  • ti be all a muck; to be in a muck
   bẩn tưởi
 • tạp chất (ở quặng)
IDIOMS
 • to be all of a muck of sweat
  • nhớp nháp mồ hôi, đẫm mồ hôi
 • to make a muck of
  • làm bẩn, làm nhơ, làm hỏng
ngoại động từ
 • làm bẩn, làm nhơ
  • to muck one's hands
   làm bẩn tay
 • (thông tục) (+ up) làm hư, làm hỏng, phá rối
  • to muck up one's aải
   làm hỏng việc, làm rối việc
 • lấy hết tạp chất (ở quặng)
nội động từ (từ lóng)
 • (+ about) đi lêu lổng
 • làm những việc vô ích
Related search result for "muck"
Comments and discussion on the word "muck"